“Phú quý trung bình sinh lễ nghĩa tăm tối”

.
Nguồn: giaoduc.net.vn