Cân đối quỹ KCB BHYT: Người dân hưởng lợi

Cân đối quỹ KCB BHYT: Người dân hưởng lợi

Do nhiều năm liền cân đối được quỹ KCB BHYT, việc thực chính sách BHYT ở Bình Dương đang thuận lợi. Theo đó, rất nhiều người tham gia BHYT cũng như các cơ sở KCB được hưởng lợi từ nguồn